порядок надання річної звітності

Емітентам цінних паперів роз'яснили порядок подання річної звітності

05.02.2019

Фінанси

НКЦПФР роз'яснив емітентам правила розкриття річної інформації про цінні папери за 2018 рік. Йдеться про закон від 16.11.2017 р №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» внесено деякі зміни, зокрема до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»

Згідно з нормою закону, його дія починається з 6 січня 2018 року, саме тоді вступила в силу стаття номер 40 «Про цінні папери та фондовий ринок». Закон зобов'язує власників цінних паперів надавати звітність, починаючи з 2018 року. Рішенням Комісії від 04.12.2018 №854 затверджено Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 03.12.2013 р №2826, яке в даний час знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

З урахуванням зазначеної інформації, до вступу в дію рішення №854 емітент зобов'язаний звітувати відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013 р №2826, і додатково розкривати відомості, передбачені частиною 3 статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

Дані річного звіту, передбачені частиною 3 статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», але не передбачені чинною редакцією положення №2826, повинні розкриватися емітентом у примітках до Змісту Додатки 38 в довільній формі до моменту вступу в силу Рішення №854.

Згідно з вимогою закону, емітенти зобов'язані додатково расскривать наступну інформацію:

 1. інформацію про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40);
 2. інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції і/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40);
 3. інформацію про здійснення великих угод або угод, здійснення яких є зацікавленість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40);
 4. відомості про осіб, зацікавлених в здійсненні товариством правочинів із заінтересованістю, і обставини, існування яких створює зацікавленість (п.8 ч.3 ст.40);
 5. перелік власників пакетів 5% і більше акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більше, менше або рівним пороговому значенню пакета акцій (п . 9 ч.3 ст.40);
 6. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більше, менше або дорівнює граничному значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40);
 7. інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більше, менше або дорівнює граничному значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40);
 8. звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40);
 9. твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40);
 10. інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів і класів акцій, а також прав і обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40);
 11. інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40);
 12. інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а по акціях - у кожного в розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40);
 13. інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, що є у емітента (п.18 ч.3 ст.40);
 14. інформацію про будь-яких договору і/або угоди, умовою дії яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40);
 15. інформацію про будь-яких винагороди або компенсації, які повинні бути виплачені посадових осіб емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40);
 16. інформацію про загальну кількість голосуючих акцій і кількість голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (п.21 ч.3 ст.40);
 17. інформацію про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40).

Схожі новини

Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн