ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

(відповідно до Положення НБУ №100 від 05.10.2021 р.) 


Інформація щодо отримання споживчого кредиту (крім іншої потрібної відповідно до законодавства України інформації) 

Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються фінансовою установою споживачу

Товариство з обмеженою відповідальністю “КРЕДИТНІ РІШЕННЯ МОНЕЙ24” має наступні різновиди споживчих кредитів: 

МІКРОКРЕДИТУВАННЯ

Товариство надає споживчі кредити юридично дієздатним фізичним особам, громадянам України (чоловікам віком від 18 до 55 років, жінками віком від 18 до 50 років) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника (споживчі цілі).

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

МІКРОКРЕДИТУВАННЯ

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії 

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії, розміщується на веб-сайті у розділі Акційні пропозиції

Сума (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального)

Максимальний строк користування кредитом становить 30 днів. Максимально можлива сума першого кредиту становить 3000 грн. Максимальна сума повторного кредиту становить 20 000 грн. Сума/ліміт кредиту від 50 грн до 20000 грн. Строк кредитування від 1 до 30 днів”. Сконектіть цю інформацію із інформацією за цими посиланнями На сайті Товариситва за посиланням https://www.money24.ua/ua/spravka#ref_item_a в пункті “6. Який максимальний розмір і термін позики?” розділу А “Що таке Money24” розміщена інформація такого змісту: “6. Максимальний термін користування кредитом становить 30 днів. Максимально можлива сума першого кредиту становить 3000 грн. Максимальна сума повторної позики становить 20 000 грн.”. Я би перейменувала розділ, “6. Які мінімальний та максимальний розміри споживчого кредиту та строки користування ним?” та доповнено інформацією щодо мінімального розміру позики та мінімального строку користування нею (зазначити активне посилання).

Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України 

Для отримання споживчого кредиту не вимагається від споживача оформлення супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб.

Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою;

Інформація про компанію

 Примірний кредитний договір та Кредитні правила

Попередження про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обовʼязків згідно з договором про споживчий кредит 

https://www.money24.ua/pdf/warning.pdf

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ

https://kis.bank.gov.ua/


Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи 

https://www.money24.ua/pdf/recomendations.pdf

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них)

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів

Договір може бути достроково розірваний на підставі взаємної згоди Сторін оформленої відповідною Додатковою угодою до Договору або у разі належного виконання зобов'язань за рішенням Товариства. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених діючим законодавством України (п.4.3 Примірного договору). У разі надходження на банківський рахунок Товариства грошових коштів від Позичальника в обсязі достатньому для повної сплати Заборгованості по Договору, зобов’язання Позичальника вважаються належно виконаними, а Договір припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Товариства (4.2 Примірного договору).

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів із дня укладення договору (у разі відмови від такого договору споживач сплачує відсотки за період із дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою встановленою договором та вчиняє інші дії у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування" або договором).

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Основна сума Кредиту повертається в кінці строку дії Договору чи його дострокового припинення.

Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції. Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції (ч.5 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" .

Відповідно до статті 16 Закону України “Про споживче кредитування” Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту з урахуванням положень частини третьої цієї статті.

2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

3. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.

Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.


Володимир (26 років)
подана заявка на

2000 грн

Володимир (26 років)
отриманий кредит на

2000 грн